Onze voorwaarden voor verhuur van feestmateriaal

Prijzen

Onze prijzen voor materiaal zijn exclusief BTW, en geldig voor de afgesproken huurperiode.
De gehuurde goederen zullen veertien dagen voor het begin van de huurperiode worden gefactureerd. Indien op het ogenblik van de ontvangst van de goederen, de factuur nog niet is betaald via overschrijving op onze bankrekening IBAN BE23 7310 1586 1491  BIC KREDBEBB, dan wordt de huurprijs contant betaald bij levering.

Supplementen

Voor bestellingen onder de 100,00 € is een vast recht van 15,00 € van toepassing.
Eventuele tekorten en schade aan het gehuurde materiaal worden aangerekend tegen de aangeduide vervangwaarde.

Transport


Transportkosten zijn inbegrepen in onze prijzen binnen een straal van 20 km. Indien de afstand groter is dan 20 km, wordt een supplement per km aangerekend van 0,75 euro.

Risico

De klant is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen, vanaf het ogenblik van ontvangst tot op het ogenblik van de teruggave van de goederen.
De klant heeft het recht om bij ontvangst de gehuurde materialen na te zien, en eventuele schade of tekorten te laten vaststellen door degene die het materiaal levert.
Indien er tijdens de huurperiode schade werd aangericht of er goederen zijn verdwenen, dan dient de klant dit te melden bij de teruggave van de goederen. De klant heeft het recht om, samen met de verantwoordelijke van Orfema BVBA, de goederen te controleren op schade of tekorten.
Indien dit niet gebeurt, en er worden achteraf toch schade of tekorten vastgesteld, dan zal deze schade of de tekorten worden aangerekend aan de klant tegen de vervangwaarde, zonder dat klant zich hiertegen kan verzetten. 
Voor de eventuele tekorten of schade zal een bijkomende factuur worden opgesteld ten laste van de klant. Deze factuur is contant betaalbaar.

Waarborg

De klant is steeds verplicht een waarborgsom te betalen. Deze waarborgsom wordt vastgesteld op 25 % van de huurprijs van de goederen, en bedraagt minstens 100,00 €.  Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot op of betaling van de huur en geeft nooit recht op intresten. Deze waarborgsom dient betaald te worden binnen de tien dagen na de ondertekening van de overeenkomst. Pas na storting van de waarborg is de overeenkomst definitief.
De waarborg wordt ten laatste veertien dagen na de huurperiode terugbetaald. Indien er een factuur wordt opgesteld voor tekorten van of schade aan de gehuurde goederen, dan zal het bedrag van deze factuur verrekend worden bij de terugbetaling van de waarborg.
De waarborg blijft eigendom van Orfema BVBA indien de klant tussen de datum van de overeenkomst en de afgesproken huurperiode beslist om de overeenkomst eenzijdig te verbreken.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting. Elke factuur die onbetaald gebleven is op de vervaldag, zal vanaf de vervaldag, en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest opbrengen van 10 % per jaar, verhoogd met een schadevergoeding van 15 % op het verschuldigd bedrag met een minimum van 50,00 euro.